“Du är kanske den enda som ber för någon”. Detta påstående väckte min uppmärksamhet och rörde vid mitt innersta – för det är en påminnelse om hur mycket våra böner och vårt handlande påverkar var människor kommer att tillbringa sin evighet. Ingen av oss vet exakt hur många pånyttfödda kristna det finns på vår jord, men man antar att åtminstone en miljard, dvs. var sjunde människa, har himmelen som sin destination. Detta betyder att uppskattningsvis 6 miljarder (eller färre) människor andligt sett är på väg åt fel håll. En av de främsta orsakerna till att det stora flertalet lever i andligt mörker är att de inte ser sin andliga situation, trots att Jesus betalade det fulla priset på korset. Därför är det så betydelsefullt att vi som troende tar vårt ansvar att be så att täckelset bryts och man kan se det sken som utgår från evangeliet (2 Kor 4:3-4). Det är nyttigt att med jämna mellanrum bli påmind om att du eller jag kanske är den enda som ber för någon så att vi inte tröttnar och slutar be.

Få människor skulle säga nej till en kärleksfull Gud om de förstod vad det kristna livet och evigheten handlar om. Det kunde jämföras med att man kör bil 150 km i timmen på en väg där en bro över ett vattendrag rasat. Majoriteten skulle naturligtvis välja en annan väg om de kände till situationen. Så är det också andligt sett – de flesta skulle välja en annan väg om de såg ”den rasade bron” och avgrunden de är på väg mot.

Vad säger Bibeln om hur vi kan be för dem som lever i ett andligt mörker?

a) Enligt Rom 8:26 kommer den Helige Ande vår svaghet till hjälp. Ofta vet vi inte när och hur vi skall be, men vi har en Hjälpare som känner till varje situation. Vi kan be i tungor eller på vårt modersmål. Det är tryggt att veta att när vi ber i tungor ber vi i enlighet med Guds vilja. På så sätt kan vi be för situationer okända för oss själva. Innan jag blev frälst, var jag oerhört nära att hamna i en bilolycka som sannolikt skulle ha haft dödlig utgång. Ett övernaturligt ingripande räddade mitt liv. Efter att jag kommit till tro upplevde jag att Guds Ande sa att någon hade bett och Guds änglar kunde ingripa. Denna någon, som jag är ytterst tacksam till, var känslig för Guds ledning att be i en nödsituation och mitt liv räddades – både fysiskt och ur evighetssynvinkel. Vår villighet att be kan ha oerhört stor effekt på andra människors liv!

b) I Jak 5:16 står det att ”mycket mäktig och verksam är en rättfärdig mans bön”. Som troende är vi rättfärdiggjorda i Jesus Kristus och våra böner är av enorm betydelse. Vi kan be i Jesu Namn – ett namn som är över alla andra namn och som allt måste böja sig i (Fil 2:9-10) och vi kan be ut Guds Ord, som dels har en skapande kraft och dels är ett svärd i andevärlden (Ef 6:17).

c) Jesus uppmanar oss i Matt 9:38 att be Herren om arbetare till skörden. Vi kan be att Gud sänder den rätta personen att dela evangeliet med någon. Naturligtvis bör vi vara beredda på att själva vara bönesvaret, men ibland kan det vara lättare till exempel för en familjemedlem att ta emot evangeliet från någon annan än en nära anhörig.

d) Ef 1:17-18 är en bön om uppenbarelse, dvs att man ser och förstår vem Jesus är och vad Han redan gjort för var och en. Denna bön kan man be både för ofrälsta och för troende. Vi behöver alla mer och mer få förståelse vad Jesus gjort för oss.

e) Enligt Ef 6:12 pågår en strid mot ondskans makter i andevärlden. Jesus besegrade och avväpnade Satan på korset (Kol 2:15), men mörkrets makter kan verka genom lögn och fruktan i människors liv. Vi som troende har fått auktoritet i Jesu Namn att bryta mörkrets makt och andlig bundenhet som finns i människors liv. Var och en har naturligtvis en fri vilja, men som tidigare påpekades skulle flertalet med stor sannolikhet välja friheten och ljuset om de skulle se klart och tydligt i andevärlden.

f) Genom tro och tålamod (Hebr 6:12) skall vi få vad utlovat är. Ibland ser vi inte bönesvaret följande dag eller vecka utan vi bör uthålligt fortsätta att be. Det kan till och med vara så att bönerna förefaller ge motsatt effekt, till exempel en person vi ber för kan verka bli mer negativ till evangeliet. Men vi skall aldrig ge upp – bönesvaret kommer!

Enligt en enkel matematisk beräkning kunde varenda ofrälst få förbön och höra evangeliet om varje troende skulle ta sig an sex olika personer under sin livstid. Denna beräkning är naturligtvis en teoretisk hypotes, men det visar hur möjligt det är att nå alla på vår jord! Ge aldrig upp i att be eller dela evangeliet – du kanske är den enda som ber för och når en specifik person.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *