Himlen omtalas genom hela Bibeln från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Ordagrant står det i 1 Mos 1:1 ” i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden”. Det hebreiska ordet, samajim, som ofta används betyder himlens oändliga utsträckning. Även i NT nämns flera himlar, t.ex. skriver Paulus i 2 Kor 12:2-4 om en man – sannolikt han själv – som blev uppryckt till tredje himlen (paradiset). Ibland avses det synliga himlavalvet, ibland den plats där Guds tron och de himmelska härskarorna finns. Samtidigt nämner Bibeln att inte ens himlarna eller himlarnas himmel kan rymma Honom (2 Krön 6:18). Paradoxalt nämner Bibeln att Guds tron (himlen) förblir för evigt (Ps 45:7) men också att himmel och jord skall förgås (Matt 24:35)och att Herren en gång skall skapa en ny himmel och en ny jord (Upp 21:1). Detta kan förstås om vi ser att Bibeln talar om flera olika slags himlar.

Himlen är alltså Guds boning och platsen för Guds tron. I himlen finns Fadern, Sonen och Den helige Ande. Himlen är naturligtvis även änglarnas boning.

Fadern talar från himlen (Matt 3:17) och himlen är Hans rika förrådshus varifrån Han utdelar goda gåvor. Jak 1:17 nämner att ”allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva kommer från ovan från ljusens Fader, hos vilken ingen växling mellan ljus och mörker sker”. I Kristus är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser (Ef 1:3). Från himlen sände Gud sin Son och till himlen återvände Han efter fullbordat verk på jorden och på samma sätt skall Han en dag återvända (Apg 1:11). Kristus har gått in i själva himlen för att träda inför Gud – oss till godo (Hebr 9:24) och i himlen manar Han gott för var och en av oss.

Jesus, som nu sitter på Faderns högra sida, bereder rum för alla för dem som en gång skall tillbringa evigheten i Guds närvaro (Joh 14:2). Hans längtan är att varje människa väljer himlen som sin eviga boning. DHA är den himmelska gåvan – sänd för att bistå oss i vår vandring på jorden (Rom 8.26)och att övertyga dem som ännu inte är frälsta att Jesus är enda vägen till Gud.

En pånyttfödd kristens destination är himlen. Här blir namnet inskrivet i Livets bok (Upp 20:12), här finns hoppet, det oförgängliga arvet och den uppståndelskropp som Herren berett. Under sitt jordeliv uppmanar Bibeln oss till att samla våra skatter i himlen, för här finns varken rost eller mal som förstör (Matt 6;20), i himlen finns den troendes lön (Luk 6:23). I himlen har de kristna sitt medborgarskap (Fil 3:20), i andlig mening sitter den troende redan med Kristus i den himmelska världen även om man lever kvar i sin kropp på jorden.

Efter döden flyttar den troendes ande till himlen. Stefanus, som blev stenad till döds på grund av sin tro, såg himlen öppen och Jesus stå på Fadernas sida. Hans bön var ” ta emot min ande” (Apg 7:59). Paulus säger att det vore bättre för honom att lämna jordelivet och vara med Kristus, men ansåg ändå att det var nödvändigt att vara kvar på jorden för de troendes skull (Fil 1:23). Vi sörjer naturligtvis när vänner och släktingar lämnar jordelivet, men för en troende väntar en underbar framtid i Guds härlighet och närvaro (Upp 21:23). Bibeln nämner att i himlen finns ingen död, sorg och tårar (Upp 21:4). I himlen finns en stor skara troende från alla stammar, språkgrupper och länder (Upp 7:9-12). Men den skaran är ännu inte fulltalig! Som troende har vi en uppgift att föra människor från jordens alla hörn till Lammet som sitter på tronen. I himlen blir det stor glädje när en syndare omvänder sig och kommer till Jesus (Luk 15:7).

Bibeln nämner inte så väldigt mycket om hur himlen ser ut. I 1 Kor 2:9 står det ”vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud berett åt dem som älskar Honom”. Det som vi säkert vet är att himlen är fylld av Guds godhet, härlighet och närvaro. Och att vi får vara i Hans närhet i all evighet!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *